Choose section
Všetky články
Choose section
Choose section
Choose section
Choose section

Zásady spracúvania osobných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom je Naradesign s.r.o., IČO: 46082824, so sídlom Jakabova 42, 821 04 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri vedeným na Okresnom súde Bratislava -Vložka číslo: 71476/B a ako správca bude spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, poprípade dáta verejne dostupné na vašich internetových stránkach.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám zveríte v prípade vyplnenie kontaktného formulára, dotazníka alebo formou e-mailovej komunikácie:
Meno a priezvisko
Akademické tituly
E-mail a telefonický kontakt
Adresu miesta podnikania, trvalého bydliska
a ďalej údaje, ktoré od Vás môžeme získať tým, že navštevujete naše stránky:
IP adresa
súbory cookies (v prípade online služieb)
prípadne iný online identifikátor

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať, prípadne zistiť viac informácií o službách o ktoré máte záujem.
Vaše údaje ďalej môžeme spracovávať za účelom:
Analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše stránky používané
Zasielania obchodných ponúk vrátane ponuky služieb a produktov, vrátane tretích strán (odhlásenie z prijímania obchodných ponúk a našich mailov je možné uskutočniť emailom: info@naradesign.sk ).

KTO VŠETKO BUDE MAŤ K VAŠIM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Dôkladne si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta môžeme eventuálne zveriť, a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je jednou z našich priorít. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využívať poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, než na aké sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k niektorým Vašim osobným údajom tak podľa povahy účelu môžu byť:

Osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
Osoby, ktoré pro nás zaisťujú technické zabezpečenie určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
Osoby, ktoré s nami spolupracujú pri developmente projektov a poskytovaní služieb;
Osoby, ktoré pre nás zabezpečujú dodatočné zabezpečenie, monitoring, optimalizáciu a testing projektov a služieb;
Poskytovatelia platobných brán;
Obchodní partneri;

Za určitých, presne definovaných podmienok sme povinní niektoré Vaše osobné údaje predať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej správy.

AKO DLHO VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, pokiaľ tento súhlas so spracovaním osobných údajov nebude z Vašej strany odvolaný prostredníctvom e-mailu.

Chceme Vás však upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie našich služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, dohody alebo z obecne záväzných právnych predpisov, musme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú s príslušnými predpismi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale iba za účelom poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby, alebo dohoda bez potreby čokoľvek fyzicky podpísať;

Splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných právnych predpisov;

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ako už bolo spomenuté, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej aj napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom komunikácie s vami a marketingových aktivít), či pre splnenie medzi nami uzatvorenej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému plneniu nevyhnutné. V neposlednej rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje i bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

AKO SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti Vás ale ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného chovania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete dodržiavať základné bezpečnostní zásady.

AKO A KEDY MOŽETE SVOJ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ODVOLAŤ?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: info@naradesign.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolaníe súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (t.j. hlavne keď ide o spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti či iných dôvodov uvedených vyššie).

SOM POVINNÝ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, tým, že ich vyplníte a odošlete, alebo samotným používaním našich stránok a služieb s nimi spojenými.

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely zlepšovania výkonnosti našej stránky je často v anonymizovanej podobe, bez toho, aby sme boli schopní Vás konkrétne identifikovať ako konkrétneho užívateľa.

AKÉ VŠETKY PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte hlavne nasledujúce práva:

Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
Právo osobné údaje opraviť či doplniť;
Právo požadovať obmedzenie spracovania;
Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
Právo požadovať prenesenie údajov;
Právo na prístup k osobným údajom;
Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
Právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a
ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov, obecne známe ako GDPR.

ČO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU?

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaký e-mail alebo ponuku, novinky a pod. máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak učiníte, pre tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné ponuky či newslettery Vám zasielať nebudeme.

AKO NÁS MOŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte mailom alebo použitím kontaktných formulárov, či písomne na našej adrese: Jakabova 42, 821 04, Bratislava.

Odkazy na iné webové stránky

Táto Stránka môže obsahovať odkazy na ďalšie webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

ČO SÚ COOKIES A AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME?

Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových, službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP), jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas a i. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové, reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej našich stránok viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovym individuálnym potrebám.

Môžeme využívať dva druhy cookies na tejto Stránke:

*Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

*Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

Povolenie, zakázanie cookies

Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

Analýza dát a ich sledovanie

Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie môžeme využívať analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší. Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Neposkytujeme tento druh informácií tretím stranám pre iné použitie.